Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
NAGRODA STACJI LIPNIK - Międzynarodowy Konkurs na nową przestrzeń publiczną Stacji Kolejowych 2007-06-08
 

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej realizując cele międzynarodowego projektu komunikacyjnego Przystanek Euroregion Beskidy z upoważnienia i dla 22 miast i miejscowości z Polski i Słowacji biorących udział w projekcie, organizuje wieloletni konkurs na najlepszą koncepcję zagospodarowania, projekty wyposażenia i nowe funkcje stacji kolejowych i ich najbliższego otoczenia.

Do udziału w konkursie zaprasza środowiska dydaktyczno-naukowe i akademickie wyższych uczelni technicznych oraz akademii sztuk pięknych ze Słowacji, Czech i Polski. Organizator konkursu zaprasza do udziału w nim także międzynarodowe grono projektantów, producentów i twórców szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Przedmiotem konkursu jest publicznie użyteczna przestrzeń stacji kolejowych i ich najbliższe otoczenie. Szczególnie oczekiwane będą i nagrodzone zostaną koncepcje zagospodarowania oraz projekty nowych, atrakcyjnych funkcji stacji kolejowych.

Złota Nagroda Stacji Lipnik wręczona zostanie wybranemu twórcy, który w sposób najbardziej uniwersalny, funkcjonalny, ekonomicznie dostępny, atrakcyjny architektonicznie i technicznie wykonalny przedstawi obraz nowej przestrzeni publicznej jaką ma się stać dla miast i miejscowości stacja kolejowa.

Prace konkursowe dotyczyć mają:

koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej stacji, projektów elementów wyposażenia przestrzeni w tym rzeźby konstrukcji lub budowli, projektu funkcji oraz koncepcji lub projektów adaptacji istniejących w przestrzeni obiektów i konstrukcji publicznie użytecznych.

Nagrody otrzymają, projektanci, twórcy i producenci, których prace dotyczyć będą dedykowanej przestrzeni. Elementy małej architektury, rzeźba, konstrukcje i budowle a także nowe, spójne i atrakcyjne systemy informacji wzrokowej, systemy bezpieczeństwa oraz działania nadające przestrzeni stacji kolejowej i jej otoczeniu nowe znaczenie i atrakcyjny wygląd.

Beneficjentem konkursu są samorządy lokalne, spółki kolejowe, administratorzy i zarządcy stacji kolejowych oraz terenów sąsiednich.

Prace konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach według następujących kryteriów przyznawania punktów:

uniwersalność zastosowania, walory architektoniczne i estetyczne, ekonomiczność i zdolność techniczna realizacji koncepcji lub projektu oraz wartość funkcji zaproponowanej przestrzeni, obiektu, detalu, zdolność adaptacyjna projektu, poszczególnych elementów, detali pracy dla większej ilości stacji i przestrzeni otoczenia, za wybitne walory artystyczne.

Ogłoszenie Konkursu nastąpi w czerwcu 2007 roku.

Rejestracja rozpoczyna się: 20 czerwca 2007 roku i trwa do 30 listopada 2007 roku.

Rejestracja przebiegać będzie wyłącznie za pomocą Internetu. Uczestnik konkursu po wypełnieniu i przesłaniu karty zgłoszeniowej z opisem informacyjnym uczestnika znajdującej się na stronie internetowej www.stacjalipnik.info na podany adres mailowy zwrotny, zostanie wpisany na listę uczestników konkursu, otrzyma informację z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i numer rejestracyjny.

Warunkiem przyjęcia rejestracji jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości np. 5 Euro lub równowartości w złotych polskich wg kursu z dnia ogłoszenia konkursu podanego na ww. stronie internetowej, przelewem bankowym lub pocztowym na konto bankowe numer BGŻ S.A. 88203000451110000000674320 wraz z dopiskiem Konkurs Nagroda Stacji Lipnik. Dowód wpłaty należy zachować.

Termin nadsyłania prac : mija 30 czerwca 2008 roku. Składanie prac konkursowych osobiście lub pocztą kurierską na adres organizatora: Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Broniewskiego 60.

Głosowanie internautów na stronie www.stacjalipnik.info w terminie od 1 lipca 2008 roku do 20 lipca 2008 roku.

Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej: 28 lipca 2008 roku.

Wartość nagród i wyróżnień I edycji wynosi ogółem 200.000,oo PLN .

Złota Nagroda Stacji Lipnik-Nagroda w konkursie za najlepszą, uniwersalną, ekonomiczną i atrakcyjną architektonicznie oraz funkcjonalnie pracę w wysokości 30.000,oo PLN plus roczna promocja w polsko-słowackim magazynie promocyjnym o wartości 12 tys. PLN oraz promocja pracy w 22 miastach i miejscowościach biorących udział w Projekcie Przystanek Euroregion Beskidy

Nagrodą za I miejsce w poszczególnej kategorii prac konkursowych będzie kwota 12.500,oo PLN + roczna promocja w polsko-słowackim magazynie promocyjnym o wartości 12 tys. PLN oraz promocja pracy w 22 miastach i miejscowościach biorących udział w Projekcie Przystanek Euroregion Beskidy

Nagrodą za II miejsce w poszczególnej kategorii prac konkursowych będzie kwota 6.000,oo PLN + półroczna promocja w polsko-słowackim magazynie promocyjnym o wartości 6 tys. PLN oraz promocja pracy w 22 miastach i miejscowościach biorących udział w Projekcie Przystanek Euroregion Beskidy

Nagrodą za III miejsce w poszczególnej kategorii prac konkursowych będzie kwota 3.000,oo PLN i promocja pracy w 22 miastach i miejscowościach biorących udział w Projekcie Przystanek Euroregion Beskidy.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród niż podany wyżej.

Informacje:

Wszelkie niezbędne informacje o warunkach przystąpienia do konkursu wraz z Regulaminem Konkursu oraz dodatkowymi danymi znaleźć można na stronie www.stacjalipnik.info lub www.frmbb.bielsko.pl.

Informacji i pomocy oczekiwać można w biurze Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej przy ulicy Broniewskiego 60 w Bielsku-Białej lub pod telefonem (+48 ) 033 496 01 50 , fax; (+48 ) 033 496 01 55. e-mail biuro@frmbb.bielsko.pl.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu; Ewa Nowotarska, Paweł Wyszomirski, Leszek Wasiak.

Biuro Organizatora Konkursu czynne codziennie w dni robocze od 8.oo do 16.oo.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.