Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Złota Nagroda Stacji Lipnik 2007-04-23
 
Podpisane dwustronne i wielostronne dokumenty zawierają deklaracje uczestniczenia i poparcia dla idei wieloletniej współpracy miast i miejscowości Słowacji i Polski. To aktualne deklaracje uczestniczenia w działaniach zmierzających do nadania przestrzeni komunikacyjnej miast i miejscowości specjalnego znaczenia. Jest to z pewnością bardzo oczekiwana deklaracja współpracy na rzecz budowania wspólnej z władzami spółek kolejowych nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej stacji i dworców. Technicznym "spoiwem" tych planów jest wspólne dążenie samorządów lokalnych, administracji państwowej, spółek kolejowych oraz niezależnych instytucji i spółek do uruchomienia stałych, komfortowych i szybkich ponadregionalnych połączeń pasażerskich. By tego dokonać zmienić należy radykalnie wygląd i dotychczasowe funkcje zabudowy dworców, peronów, przydworcowych placów .Należy jednocześnie poprawić i zacieśnić związki tych obiektów wraz z przestrzenią stacji z najbliższym otoczeniem miast i miejscowości.

UCZESTNICZENIE W PROCESIE ZMIAN

Integracja i współpraca regionów przygranicznych nowej zjednoczonej Europy staje się symbolem budowy nowego społeczeństwa, budowania nowych nawyków przedsiębiorczości, tolerancji i solidarności ponad dawnymi granicami. Dawne i obecne problemy gospodarcze, rodzące się konflikty społeczne łatwiej rozwiązuje się w porozumieniu i we współpracy sąsiedzkiej nawet wtedy, gdy sąsiad jest za dawną granica państwową. Inne podejście do problemów, inna metoda zarządzania, lepsza perspektywa widzenia wspólnych trudności buduje nowe doświadczenia i zaufanie. Zawsze wtedy, teraz i jutro ważna jest komunikacja. Miejscowości słowacko-polskiego przygranicznego obszaru łączą drogi samochodowe i kolej. Zmiany gospodarcze i integracja z Europą spowodowały wielki rozwój motoryzacyjny. Dla rosnącej ilości samochodów buduje się nowe drogi i modernizuje już istniejące. Kolej przestała być atrakcyjna. Zachłyśnięci wolnością Polacy i Słowacy przesiedli się z pociągów do własnych często bardzo używanych aut. Pociągi przestały być modne. Z czasem więc uznano, że nie warto ich remontować czy wymieniać na nowe. Ludzie i tak wolą samochody. Stacje kolejowe odczuły brak zainteresowania pociągami najbardziej. Z roku na rok starzały się dworce, poczekalnie i perony. Stacje i place zajęte przez tory i budynki kolejowe stały się złą częścią miejscowości , które swój rozwój zawdzięczały kiedyś kolei. Pociągi stały się brudne, wolne, hałaśliwe i ?drogie. Słowacko-polskie obszary przygraniczne to prawie wyłącznie góry, lasy, urokliwe rzeki, jeziorka i niezwykle malownicze miejscowości. Nie ma tu miejsca dla autostrad czy nawet dwupasmowych jezdni. Dotychczasowy rozwój małych i większych miast i miasteczek koncentrował się tuż przy drodze. Większość domów i budynków publicznych wybudowała się w nierozerwalnym ciągu wzdłuż lokalnej szosy i miejskich ulic. Z coraz większym trudem więc znajduje się tereny po których przejść może budowa nowej, szybkiej drogi. Jeśli już powstaje to szybko zapełnia ją sznur samochodów dostawczych, ciężarowych i tirów. Dojazd samochodem osobowym z miasta do miasta staje się problemem a często nawet dramatem. Na uboczu znalazła się nierentowna kolej i puste tory. Co zrobić by miasta i miejscowości , ich mieszkańcy oraz władze znów zainteresowały się koleją? Tory to bezkolizyjne i szybkie połączenie w obszarze górzystym. Kolej jest ekologiczna i przyjazna dla atrakcyjnego krajobrazowo przygranicznego obszaru polsko-słowackiego. Wszędzie, w każdej miejscowości; dużym mieście i w małej wsi jest stacja, peron i budynek dworcowy. Zajmują najbardziej atrakcyjne miejsca. To często bardzo rozległe obszary . Place, rozjazdy, budynki i nieczynne magazyny. Teraz puste i niemodne. Co zrobić by kolej bardziej zdecydowanie przystąpiła do promowania swoich zasobów, do ich lepszego zagospodarowania? Jak zachęcić lokalne społeczności, samorząd i biznes do wspólnych inwestycji? Potrzebne są nowe pomysły oraz nowe zapotrzebowanie na kolej i jej przestrzeń. Niezbędne jest zdrowe i świeże spojrzenie na inne niż dotychczasowe cele i zadania jakie ma do spełnienia transport kolejowy i przestrzeń stacji. Wymagana jest odwaga i krytyka w ocenie dotychczasowej funkcji budynków stacji, przyległych placów i peronów. Stacje i ich otoczenie muszą być w widoczny, namacalny sposób atrakcyjne dla samorządów, mieszkańców i lokalnego biznesu. Sami kolejarze i władze spółek kolejowych nie umieją tego zrobić. Ich pomysły to próba odzyskania po raz kolejny monopolu w komunikacji, na usługi i handel na stacjach i dworcach. Dla władz kolei stare place, zrujnowane dworce i perony stacji to wciąż "złote tereny". Ale nikt poza nimi tego obecnie nie widzi. Wszystko bowiem sprowadza się do schematu: My Kolej i Reszta świata lub My mieszkańcy i Tamci z Księstwa Kolei.

Konkurs o Nagrodę Stacji Lipnik, jest pomysłem na skonfrontowanie tych stanowisk w ramach corocznych spotkań twórców przestrzeni publicznej. To projekt zbliżenia poglądów i interesów miast i miejscowości do status quo władz kolei. Czego tak naprawdę wspólnie chcemy? Kiedy przestrzeń stacji i jej otoczenie stanie się wspólną przestrzenią? Po dwóch stronach obecnego konfliktu a zarazem obserwatorom konkursu postawiono pytania. Mieszkańcom, władzom, lokalnemu biznesowi pytanie; Jakiej chcecie kolei? Jakie mają być stacje? Do czego potrzebna jest stacja? Kiedy stacja i jej otoczenie będzie dla was atrakcyjne i przyjazne? Władzom spółek kolejowych, kolejarzom i instytucjom kolejowym pytania: Co można zmienić na stacji i w jej otoczeniu bez naruszania waszych technicznych zasobów, praw do terenu i możliwości wykonywania funkcji przewoźnika? Kto może poza koleją dokonać takich zmian? Na jakich warunkach udostępnicie stację i jej zasoby zewnętrznemu inwestorowi, opiekunowi? W czym możecie i jak możecie przekonać zewnętrznego inwestora, opiekuna że mu się interes na stacji uda? Żeby odpowiedzi na postawione pytania były rzeczowe i twórcze postanowiliśmy zaprezentować jednym i drugim konkretne koncepcje i możliwości zagospodarowania, modernizacji oraz rewitalizacji stacji i ich otoczenia. Współczesne stacje i ich otoczenie wraz z zasobami tych stacji to konstrukcje i budowle, materiały z których zostały wykonane, aktualne funkcje i sposoby wykorzystania tych zasobów, to mniej lub bardziej wyszukane wyposażenie. Zadaszenie, elementy informacji, oświetlenie, ławki, jakaś toaleta, może kiosk. Obok plac, podziemne przejście, perony i może parking. Efektem konkursu ma być model, przykład, koncepcja wykorzystania przestrzeni publicznej stacji, jej najbliższe otoczenie. Ma być detal tej przestrzeni i nowa funkcja. Ma to być propozycja nowych mebli tej przestrzeni, koncepcja świeżego, odważnego i przyjaznego dla podróżnych i mieszkańców zagospodarowania stacji i otoczenia w sposób, który generować będzie zainteresowanie jej użytkowników nie tylko przy okazji podróży koleją. Stąd pomysł aby projektanci, autorzy nowych koncepcji i funkcji , rzeźbiarze i designerzy zaproponowali dla tej przestrzeni nowe wykorzystanie, nowe przeznaczenie i współcześnie zrozumiałą oraz twórczą funkcję. W projekcie konkursu na najciekawszą koncepcję nowej stacji i jej wyposażenia, na nowe otoczenie stacji najważniejszymi uczestnikami są wyższe szkoły techniczne, politechniki , akademie sztuk pięknych ze Słowacji, z Polski i z Czech. W konkursie mogą wziąć udział biura projektów, architekci, rzeźbiarze oraz inni twórcy przestrzeni publicznej z całego świata. Co roku uczestnicy konkursu mogą zaproponować swoje koncepcje i propozycje zagospodarowania i wyposażenia dla konkretnych stacji i ich otoczenia. Stacje wytypowane do każdej kolejnej edycji konkursu zlokalizowane są na funkcjonującym szlaku kolejowym Pszczyna (w Polsce) - Martin (na Słowacji). 23 miasta i miejscowości leżące na tym szlaku kolejowym biorą udział w polsko-słowackim projekcie modernizacji i lepszego wykorzystania istniejących połączeń kolejowych i stacji dla trwałego rozwoju i współpracy międzyregionalnej w przygranicznym obszarze. Każda edycja konkursu trwająca od czerwca do czerwca kolejnego roku dedykowana będzie kilku konkretnym stacjom indywidualnie, jak również i pozostałym stacjom w zakresie uniwersalnego ich wykorzystania i zagospodarowania. Prace oceniane będą w kilku kategoriach, przy czym najbardziej prestiżową i cenną nagrodę "STACJI LIPNIK" otrzyma ta koncepcja, której uda się najlepiej i najpełniej zaplanować do zagospodarowania i wykorzystania stację, jej otoczenie wraz ze wskazaniem na funkcję. Efekty konkursu; prace, koncepcje, modele i projekty stanowić będą podstawę dla publicznej debaty o wartości wspólne stacji o jej współczesną rolę i najlepsze funkcje. Gotowe rozwiązania przestrzenne, modele wyposażenia elementy estetyczne, i nowe funkcje spotkają się w czasie kończącym każdą edycję konkursu z podpowiedzią ciekawych rozwiązań wykonawczych, finansowych i organizacyjnych. Po każdej edycji konkursu organizowane będą międzynarodowe konfrontacje projektów, produktów i sposobów zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni publicznej. Do wzięcia udziału w tym ponad miesięcznym spektaklu prezentującym aktualne możliwości twórców przestrzeni publicznej zaproszeni zostaną reprezentanci firm budowlanych, developerzy, instytucje i firmy finansujące budowę obiektów miejskich, komunikacyjnych, firmy z obszaru outdoor oraz agencje reklamy i producenci mebli miejskich. Obie strony przyszłej współpracy widzą obecnie tylko własny interes i własne krzywdy jakie wynikają z dotychczasowej sytuacji kolei i stanu wyposażenia stacji. Dlatego mediacja pomiędzy nimi i zbliżanie stanowiska władz kolei do potrzeb i interesów społeczności lokalnych i władz samorządowych należy do inicjatywy obywatelskiej , którą w naszym regionie kieruje Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej. Nadanie procesowi negocjacji pomiędzy stronami spektakularnej formuły publicznej debaty sprzyjać będzie podejmowaniu przez lokalne władze i kolej odważnych decyzji w sprawie realizacji nagrodzonych lub wspartych wyborem opinii publicznej propozycji zagospodarowania stacji i zakupu konkretnego wyposażenia dla tej części miasta. Wciągnięcie w kolejne edycje konkursu politechnik i akademii sztuk pięknych nada poszukiwaniom najlepszych rozwiązań wiarygodności, tempa, świeżości wciąż potrzebnej odwagi do zmian.
Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.