Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
LIST OTWARTY do Redaktora Naczelnego KRONIKI BESKIDZKIEJ 2000-03-06
 

LIST OTWARTY
Redaktor Naczelny
KRONIKA BESKIDZKA

Szanowny Panie Redaktorze,

Fundacja nie jest instytucją publiczną. Nie korzystała dotąd ze środków publicznych. Nie korzystała z pieniędzy miasta a Jej pracownicy nie pobierają wynagrodzenia
z budżetu Gminy ani kasy państwowej. Zatrudnione w niej osoby nie są osobami publicznymi. Nie piastują żadnych funkcji w administracji samorządowej i państwowej. Fundacja nie należy do Gminy. Nie jest też własnością państwową.
Jeżeli Pan Redaktor sądzi, że działalność Fundacji jest szkodliwa dla miasta, że związane z Fundacją osoby czerpią nieuzasadnione korzyści z majątku Gminy Bielsko-Biała, to jest to tylko Pana - nieprawdziwy osąd. Lecz jeśli Pan umożliwia w podległym sobie tygodniku na publikację takich złych i krzywdzących opinii to uczestniczy Pan w działaniu na szkodę instytucji prywatnej oraz na szkodę jej władz, osób w niej zatrudnionych i związanych z nią bardzo wielu ludzi. Wszystkie te osoby
o nieposzlakowanej opinii i autorytecie KRONIKA naraziła na obraźliwe skojarzenia, fałszywy osąd opinii publicznej oraz niebezpieczeństwo utraty dobrego imienia.
Od dłuższego czasu w sposób niezwykle szkodliwy dla Fundacji i szkodliwy dla dobrego imienia szeregu osób z nią związanych umożliwia Pan publikowanie oszczerstw
i kłamstw.

Szanowny Panie,
Osoby zatrudnione w Fundacji nie wydały dotąd żadnych pieniędzy publicznych i nie otrzymały od miasta czy administracji podległej prezydentowi miasta żadnych pieniędzy.
Pomimo braku dofinansowania przez Miasto, Fundacja zrealizowała inwestycje dla Bielska-Białej o wartości ponad 5 milionów €. Wszystkie zainwestowane środki były prywatne!
Rzekomo „przejęty” od Gminy przez Fundację majątek to dawne nieużytki i popadające w ruinę obiekty, które Fundacja dzierżawi od Gminy płacąc jej za to duże pieniądze.
Wszystkie inwestycje zostały wybudowane na trwałe na gruntach i w obiektach Gminy, które Fundacja dzierżawi na pewien czas a najważniejsze jest to, że po ustaniu umów właścicielem tego ogromnego majątku stanie się Gmina Bielsko–Biała.
Przypisywane Fundacji przez KRONIKĘ winy to kłamstwo.
Fundacja zatrudnia sześć (6) osób! Każda zatem zatrudniona w Fundacji osoba przyczyniła się swoją pracą do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 800 tysięcy €.
Każda osoba w Fundacji, która nie pobiera żadnego wynagrodzenia z budżetu miasta
i musi sama wypracować swoje wynagrodzenie podniosła wartość majątku należącego do Gminy do miasta Bielsko-Biała o ponad 3 miliony złotych! Zawarte z Gminą umowy są realizowane od ponad 10 lat.
Oświadczenia złożone przez dwóch poprzednich prezydentów miasta przed sądem potwierdziły w całości, że Gmina nie znalazła uchybień w wykonaniu przez Fundację umów pomimo permanentnych kontroli i badania dokumentów i że Jej działalność
w interesie miasta była skuteczna.
Fundacja funkcjonuje od 14 lat. Każdorazowo reprezentantem Gminy we władzach Fundacji: w Radzie Nadzorczej, Radzie Fundacji, Radzie Programowej jest zastępca prezydenta Miasta. Fundacja kontrolowana jest przez te organy. W tych organach statutowych zasiadają osoby o wybitnych kwalifikacjach i uznanym w mieście i w kraju autorytecie. Fundacja jest kontrolowana przez organy kontroli skarbowej, odpowiedzialnego ministra oraz przez kontrole Urzędu Miasta. Orzeczenia wszystkich kontroli w Fundacji były jednoznacznie korzystne.
Bezsilność w skutecznym znalezieniu jakiegoś błędu Fundacji zamieniana jest na przypuszczenia i oszczerstwa. Jej działalność i skuteczność pobudza wyobraźnię
i domysły. Jej samodzielność i uniwersalność kłuje w oczy, budzi zazdrość i niesmaczne domysły. Nie znajdując potwierdzenia w faktach pokazuje się odpowiednio spreparowane fotografie. Komentuje się zdarzenia w myśl zasady: „każde dwa razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą”.
Nie oczekujemy na sprostowanie, bo to, czego dokonały już „materiały prasowe” opublikowane w KRONICE jest już nie do sprostowania.
Przez 14 lat KRONIKA nie zauważyła dokonań Fundacji. Ponad dwieście osób zatrudnionych przy obsłudze inwestycji, osób, które znalazły stałe zatrudnienie dzięki pracy „pijawek” to zapewne Trudny Temat. Codzienne dożywianie ponad 1000 dzieci
w szkołach przez „pijawki” to dla KRONIKI niezrozumiała akrobacja i nie pasująca do reszty dialektyka. Wybudowany przez „pijawki” park, hala sportowa i korty tenisowe na dzikim wysypisku śmieci to jakiś żart? Finansowanie przez Fundację pomocy dla rodzin zastępczych, dofinansowanie dla szkół, ośrodków pomocy i poszkodowanym przez los, stałe wspieranie kultury miejskiej, promocja miasta i zaawansowana budowa beskidzkiego centrum informacji i integracji, wydawnictwa dla miasta, konferencje
i szkolenia dla mieszkańców to dla KRONIKI nieatrakcyjny temat. Wyszydzanie i kpina lepiej się sprzedaje?
Nie wiemy ile jeszcze przykrości nas spotka za pracę w Fundacji. Jednego jesteśmy pewni. Sami ciężko pracując na swoje wynagrodzenie dzielimy się swoim wysiłkiem
z otoczeniem. Pracujemy dla przyszłych pokoleń i dobrego wizerunku miasta nie dla KRONIKI.

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej

Organy statutowe Fundacji zajmujące się kontrolą i opiniowaniem:
Rada Fundatorów – 5 osób (w tym z-ca Prezydenta Miasta), Rada Nadzorcza - 3 osoby (w tym z-ca Prezydenta Miasta), Rada Programowa – 25 osób (w tym z-ca Prezydenta Miasta oraz reprezentanci najbardziej liczących się w Mieście instytucji i firm).


PRACA FUNDACJI:
www.frmbb.bielsko.pl
www.bciit.info
www.bebees.plDo wiadomości:
- Członkowie Rady Fundatorów FRMBB i Rady Nadzorczej
- Członkowie Rady Programowej FRMBB
- Radni Rady Miejskiej
- Mieszkańcy Bielska-Białej

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.