Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Informacja dotycząca finansowych żądań Gminy Bielsko-Biała 2008-10-22
 
Fundacja nie zgadza się z wyrokami sądowymi o zapłatę odszkodowań za rzekome niewykonanie prac i nakładów. Fundacja wykonała nakłady i prace w budynku Barlickiego oraz przy ul. Broniewskiego o wartości ponad 2 milionów złotych – bez jakiegokolwiek dofinansowania ze strony Gminy. Przez 9 lat Gmina otrzymała dodatkowo kilkaset tysięcy czynszów oraz kilkaset tysięcy wpływów z tytułu podatku od gruntu.
To Fundacja wystąpiła do Gminy z ofertą zakończenia sporu o „przeniesienie schroniska”. Zaproponowała Gminie partycypację w kosztach wybudowanego przez miasto w wysokości 600 tysięcy pomimo tego, że jakiekolwiek żądania Gminy w tej sprawie uległy przedawnieniu (minęło 10 lat od daty zawarcia umowy). Pomimo zawartego Porozumienia Fundacja do dzisiaj nie otrzymała stosownej faktury i nie może wpłacić na konto Gminy 600 tysięcy złotych.

Oburza Fundację i jej Fundatorów fakt, że zamiast pomocy Gminy dla Fundacji w realizacji społecznych inwestycji, Fundację spotykają dodatkowe żądania finansowe od Gminy. Gmina będąc Fundatorem Fundacji nie może działać na szkodę instytucji, którą założyła i w której władzach uczestniczy.

Fundacja zorganizowała inwestycje dla miasta o wartości ponad 20 milionów złotych, a zatrudnia jedynie 6 osób. Płaci Gminie czynsze, podatki, realizuje inwestycje dla mieszkańców z pożyczek i kredytów przez Fundacje podjętych. Wybudowała park w Komorowicach, korty tenisowe, hale sportową, plac targowo – festynowy, posadowiła 150 wiat przystankowych, ławki na placu Św. Mikołaja, pawilonu przy Broniewskiego, remont kamienicy przy ul. Barlickiego. Sfinansowała remont stacji kolejowej B-B Lipnik, zakupiła ławki na perony i plac. Wydaje bezpłatny magazyn promujący miasto. Organizuje kampanie promocji dla Bielska-Białej w Austrii, na Słowacji, Czechach oraz w głównych miastach Polski. Wspomaga instytucje kultury miasta, organizuje konferencje i wystawy. Finansuje weekendowe przejazdy pociągu Papieskiego dla mieszkańców miasta i regionu.

Fundacja chce nadal współpracować z władzami miasta dla dobra jego mieszkańców. Fundacja nie jest finansowana przez Gminę ani żadną inną instytucję miejską. Od wyroków sądowych Fundacja odwołuje się do Sądu Najwyższego.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.