Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW

Bezpieczniej razem - system współpracy obywatelskiej

W porozumieniu z Miejską Komendą Policji i Strażą Miejską Biuro Inicjatyw Obywatelskichzorganizowane i prowadzone przez Fundację Rozwoju Miasta Bielska-Białej popularyzuje dobrowolne uczestnictwo w systemie zbiorowego bezpieczeństwa pod nazwą:

System Współpracy Obywatelskiej
"Bezpieczniej Razem"


Uczestnikiem systemu może stać się każdy, kto dobrowolnie realizował będzie jego założenia. System "Bezpieczniej razem" ma odnowić i utrwalić społeczną więź mieszkańców, którzy świadomie obserwując publiczne otoczenie zechcą reagować na zauważone akty bezprawia, na kolportowanie / sprzedaż narkotyków, niszczenie, degradację środowiska, zaśmiecanie, kradzież czy rozbój, dzięki czemu osoby, które czynią zło poczują się mniej bezkarni.
System "Bezpieczniej Razem" ma w sposób widoczny poinformować całe otoczenie o zbiorowym uczestnictwie mieszkańców w społecznym, obywatelskim przeciwdziałaniu przemocy, kradzieży i zniszczeniom.

W systemie biorą udział mieszkańcy, którzy w mniej lub bardziej widoczny sposób oznajmią swoje uczestnictwo poprzez czynne wsparcie i pomoc a także nosząc emblemat akcji w formie znaczka lub naklejając symbol systemu na obiekcie, w którym pracują, na posiadanym pojeździe, na torbie, teczce, tornistrze.
System obejmuje wszystkie te elementy otoczenia, które narażone są na zniszczenie, dewastację lub kradzież, gdzie może dojść do aktów przemocy i agresji.

Emblemat akcji powinien się znaleźć na obiektach publicznych takich jak: szkoły, przedszkola, dworce, bloki mieszkalne, teatry, muzea, budynki administracji lokalnej, czy też na elementach wyposażenia dworców kolejowych i autobusowych, ulic, placów, ścieżek rowerowych, basenów, boisk i parków (przystanki, autobusy, kioski, budki telefoniczne, stacje "trafo", ławki). Powinien znaleźć się na wejściach do budynków mieszkalnych, do biur czy punktów usługowo-handlowych.
System polega więc na powszechnym "oznajmieniu", że ludzie, zwierzęta, nasze otoczenie i rzeczy zidentyfikowane na obszarze miasta, osiedli, ulic, placów i parków rozpoznawalnym emblematem są objęte szczególną ochroną i publiczną obserwacją.

Każda z osób popierająca zasady systemu może w każdej chwili poinformować przez telefon policję, straż miejską o potrzebie interwencji
Może poprosić o pomoc innych uczestników systemu; pracowników biur ochrony mienia, taksówkarzy czy innych pracowników służb miejskich, którzy wezwą pomoc lub sami znacznie ograniczą skutki bezprawnego działania w ramach "interwencji obywatelskiej".
Do dnia dzisiejszego udział w systemie zadeklarowały takie firmy i instytucje jak: Policja, Straż Miejska, Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Firma Ochrony Domena, Firma Ochrony Komes, Firma Błysk, Radio Taxi Plus, Poczta Polska, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz jako patron medialny Radio Bielsko i Radio Katowice.

Partnerzy Systemu udzielają wsparcia nie finansowego, lecz organizacyjnego, w ramach posiadanych możliwości i uprawnień. Firmy i instytucje te wspierają popularyzowanie systemu poprzez pomoc w dystrybucji materiałów informacyjnych oraz działania zmierzające do szybszego i bardziej skutecznego ujmowania sprawców zniszczeń. Naklejki systemu znalazły się na wiatach przystankowych Fundacji, na budynkach ZGM, taksówkach, oraz wielu innych obiektach współpracujących z Fundacją firm. Oznakowane zostały także obiekty należące do Fundacji: wyposażenie Placu Festynowo-Targowe przy ul. Broniewskiego oraz Korty Tenisowe przy ul. Ceramicznej w Bielsku-Białej. Wciąż trwa dystrybucja emblematów oraz rozpowszechnianie plakatów informacyjnych.

W siedzibie Fundacji przy ul. Barlickiego 15 można odebrać duże (40 x 40 cm) i małe (5 x 5 cm) naklejki - emblematy. Fundacja zaprezentowała założenia Systemu podczas spotkań Rady Programowej. Także Spółdzielnie Mieszkaniowe otrzymały plakaty informujące o zasadach systemu. Pojawiły się one również na najbardziej ruchliwych przystankach. Przystanki zostały też oznakowane informacjami o ciągłym monitoringu.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.